Your shopping cart is empty.

Znak certifikacije je zaštićeni znak koji izdaje telo koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, koji ukazuje na to da je predmet ocenjivanja usaglašenosti (sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću hrane...) u saglasnosti sa specificiranim zahtevima.

Znak certifikacije je zakonom zaštićen od neovlašćenog korišćenja. 

Propisana su jasna pravila korišćenja znakova certifikacije EVROCERT-a, Quality Austria (QA), IQ Net (International Certification Network) , kao i simbola akreditacije za sisteme menadžmenta za koje je EVROCERT akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Pravo korišćenja znaka certifikacije imaju sve organizacije čiji je sistem menadžmenta certifikovan od strane EVROCERT-a. Ukoliko je certifikacija obavljena i od strane QA, organizacija ima pravo da koristi znak certifikacije QA i IQ Net.

Kada je delatnost organizacije u obimu za koji je EVROCERT akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije, tada organizacija ima pravo da koristi simbol akreditacije. 


Detaljna uputstva o pravilima i kombinacijama korišćenja znaka certifikacije i simbola akreditacije možete preuzeti OVDE.


IZGLED ZNAKA CERTIFIKACIJE I SIMBOLA AKREDITACIJE

EVROCERT

Alt

EVROCERT/ATS

Alt

EVROCERT / QUALITY AUSTRIA / IQNET

Alt