Your shopping cart is empty.

PRAVILA CERTIFIKACIJE SISTEMA MENADŽMENTA

EVROCERT je certifikaciono telo  koje pruža usluge certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao i certifikacijom sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Na osnovu rezultata ocenjivanja donosi odluku o certifikaciji, odnosno izdaje nacionalne certifikate o usaglašenosti sistema menadžmenta u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima.

Saradnjom sa Quality Austria omogućeno je klijentima, koji to žele, certifikaciju sistema menadžmenta i izdavanje certifikata Quality Austria i IQNeta.

EVROCERT je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije za poslove certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću hrane, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Rešenje o akreditaciji, sa navedenim oblastima za koje je akreditovan se nalaze na WEB site-u Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs).

Prilikom sprovođenja postupka certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT primenjuje zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 kojim su definisane obaveze certifikacionih tela za sisteme menadžmenta.

Alt

Proces certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT obavlja nepristrasno. Svo osoblje EVROCERT-a (stalno zaposleno i spoljno osoblje) je svesno potrebe za nepristrasnošću. Da bi obezbedio potpunu nepristrasnost, EVROCERT  je izvršio analizu mogućih pretnji za nepristrasnost i propisao pravila za postupanje sa postojećim i potencijalnim rizicima koji mogu da ugroze nepristrasnost. 

Da bi dodeljivao certifikaciju koja uliva poverenje zainteresovanih strana, EVROCERT koristi kompetentno osoblje, koje čine stalno zaposleno i spoljno osoblje. Za održavanje i stalno poboljšavanje kompetentnosti, osoblje EVROCERTa se obučava i nad njim se obavlja monitoring.

Alt

Klijent, a ne EVROCERT, je odgovoran za usaglašenost sa zahtevima certifikacije. Ova obaveza se klijentu jasno saopštava Ugovorom o certifikaciji sistema menadžmenta.

EVROCERT je odgovoran da oceni dovoljno  objektivnih dokaza na kojima treba da zasnuje odluku o certifikaciji. Na osnovu zaključaka audita, ovlašćena osoba / komisija  donosi odluku o dodeljivanju certifikacije, ukoliko ima dovoljno dokaza o usaglašenosti, ili o nedodeljivanju certifikacije ukoliko su utvrđene neusaglašenosti, u skladu sa Kriterijumima za certifikaciju sistema menadžmenta.

EVROCERT garantuje da stoji podjednako na usluzi svim klijentima bez obzira na veličinu, vrstu delatnosti i geografskom području na kojem se nalazi .

Da bi imalo privilegovan pristup informacijama koje su mu potrebne za adekvatno ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima za certifikaciju, EVROCERT sve informacije o klijentu tretira kao poverljive. EVROCERT se Ugovorom sa klijentom obavezuje da će svu dokumentaciju i informacije do kojih dođe u toku certifikacije tretirati kao poverljive i da neće dozvoliti da oni dođu u ruke trećih lica. Ovo važi i za period posle okončanja ugovornog odnosa. Vreme čuvanja i način uništavanja dokumenata klijenta je propisano dokumentima sistema menadžmenta EVROCERT-a.

Iz obaveze čuvanja tajne se izuzima dokumentacija koju koristi Arbitražno veće u slučaju spora, kao i dokumentacija koja se daje na uvid članovima akreditacionog  tela, o čemu će klijent biti pismeno izvešten.

EVROCERT je opredeljen da sve prigovore i žalbe od klijenata i drugih zainteresovanih strana prouči i, ukoliko utvrdi da su oni opravdani, preduzme mere kako bi se eventualne neusaglašenosti otklonile. Da bi zainteresovane strane stekle  poverenje da će EVROCERT sa prigovorima/žalbama pristupiti na odgovarajući način i da će uložiti potreban trud radi rešavanja prigovora/žalbi, direktor EVROCERTa je definisao Politiku rešavanja prigovora/žalbi, koja je javno dostupna na WEB site-u EVROCERTa.

EVROCERT obavlja certifikaciju sistema menadžmenta uzimajući u obzir rizike povezane sa obavljanjem kompetentne, konzistentne i nepristrasne certifikacije. Da bi obezbedio pristup zasnovan na riziku, EVROCERT  je izvršio identifikaciju, analizu i vrednovanje rizika, definisao aktivnosti za postupanje sa rizicima, kao i aktivnosti za praćenje i dokumentovanje rizika u procesu pružanja usluge certifikacije.

Ocenjivanje sistema menadžmenta se obavlja na osnovu utvrđenih i dokumentovanih kriterijuma ( zahtevi primenjenih standarda, zahtevi zakona i propisa i sopstvena dokumentacije organizacije). Neispunjavanje tih zahteva od strane organizacije, ocenjuje se kao neusaglašenost.

Neusaglašenosti koje se mogu identifikovati tokom ocenjivanja se kategorišu u dve grupe: VELIKE i MALE. 

Kao velike neusaglašenosti se tretiraju one koje su utvrđene kada neki zahtev primenjenog standarda za sistem menadžmenta ili zahtev zakona i propisa relevantnog za organizaciju nije ispunjen ili je delimično ispunjen, aktivnosti se ne sprovode u skladu sa  dokumentovanim postupcima sistema menadžmenta ili organizacija ne poseduje potrebne resurse za realizaciju proizvoda.

Kao male neusaglašenosti se tretiraju one koje su utvrđene i koje se pojavljuju  u pojedinačnim slučajevima, a odnose se na neprimenjivanje nekog dokumentovanog postupka ili zahteva standarda.

Prava i obaveze klijenata su definisane Ugovorom o certifikaciji sistema menadžmenta i ovim uputstvom.

Klijent je u obavezi da:

 

U toku važenja certifikacije klijent je obavezan da:

EVROCERT se obavezuje:

POSTUPAK CERTIFIKACIJE SISTEMA MENADŽMENTA

Klijent se može prijaviti telefonom, doći lično ili se obratiti dopisom kojim izražava svoju nameru o certifikaciji sistema menadžmenta. Od klijenta će se zahtevati da popuni odgovarajuću Prijavu u kojoj navodi obim certifikacije za koju je zainteresovan, standard prema čijim zahtevima želi certifikaciju i daje osnovne informacije o organizaciji.

AKTIVNOSTI NAKON DODELE CERTIFIKATA

Proširenje obima certifikacije može da se obavi kada to klijent želi, na osnovu pismenog zahteva klijenta, a u skladu sa Procedurom za izmenu u zahtevima za certifikaciju. Na osnovu zahteva, EVROCERT će utvrditi da li da se audit obavi odmah ili u toku redovnih nadzornih aktivnosti. Pri proširenju certifikacije klijentu se izdaje novi Certifikat, koji se odnosi na prošireni predmet i područje primene sistema menadžmenta.

Smanjenje obima certifikacije  može da se obavi na osnovu pismenog zahteva klijenta, u skladu sa Procedurom za izmenu u zahtevima za certifikaciju ili ukoliko klijent ima problema da ispuni zahteve standarda po kojem je obavljena certifikacija na delovima koji ne ispunjavaju zahteve odgovarajućeg standarda, a u skladu sa Procedurom za dodeljivanje. održavanje, proširenje, redukciju, suspenziju i oduzimanje certifikacije (2.08). Na osnovu zahteva, EVROCERT će utvrditi potrebu za sprovođenjem audita na licu mesta. Pri smanjenju certifikacije klijentu se izdaje novi Certifikat.

U slučaju da klijent ne postupa po pravilima certifikacije EVROCERT može preduzeti jednu od sledećih mera:

SUSPENZIJA certifikacije može da se izvrši u sledećim slučajevima:

  • prvi u periodu od godinu dana nakon referentnog datuma,
  • drugi u periodu od dve godine od referentnog datuma (± 90 dana)

U slučaju da se pojave uslovi za suspenziju, direktor EVROCERTa donosi odluku o suspenziji . Odluka o suspenziji je vremenski ograničena na maksimalno 6 meseci. Obaveštenje se dostavlja klijentu.

Klijent na osnovu obaveštenja o suspenziji certifikacije realizuje korektivne mere radi otklanjanja uzroka neusaglašenosti koje su uzrokovale suspenziju certifikacije, o čemu izveštava EVROCERT i dostavlja dokaze.

Verifikacija sprovedenih korektivnih mera se, po pravilu, vrši kod klijenta, na kompletnom dodatnom auditu.

POVLAČENJE certifikacije vrši se  u sledećim slučajevima:

Prilikom povlačenja certifikacije, vlasnik certifikacije se obavezuje da više ne koristi znak certifikacije EVROCERTa i da garantuje da dokumentacija koja stoji u vezi sa tim neće biti korišćena. Vlasnik certifikacije se obavezuje da EVROCERTu vrati certifikat u roku od 15 dana od dana donošenja odluke od strane direktora EVROCERTa.

Klijent ima pravo da uloži žalbu ukoliko smatra da se proces certifikacije, uključujući i odluke o certifikaciji nije odvijao u skladu sa pravilima certifikacije i standardima kojim se utvrđuju zahtevi za certifikaciju sistema menadžmenta. EVROCERT će svaku žalbu analizirati i doneće odgovarajuće odluke u vezi sa predlogom rešenja žalbe, o kojima će tražiti mišljenje klijenta koji je podneo žalbu.

Zainteresovane strane imaju pravo da ulože prigovor na certifikovanog klijenta ili na proizvod / uslugu certifikovanog klijenta.  EVROCERT će svaki prigovor analizirati i doneće odgovarajuće odluke u vezi sa predlogom rešenja prigovora, o kojima će tražiti mišljenje podnosioca prigovora i klijenta na koga se prigovor odnosi.

Arbitražno veće je najviši organ za donošenje odluka koje klijent može da zahteva u slučaju razlike u mišljenjima koje se odnose na proces certifikacije sistema menadžmenta, kao i razlike u mišljenjima u pogledu dodeljivanja ili oduzimanja certifikacije.

Arbitražno veće ima jednog stalnog člana (predsednika) i po jednog predstavnika EVROCERTa i stranke koja se žali. Predstavnik EVROCERTa ne sme da bude onaj koji je učestvovao u ocenjivanju sistema menadžmenta kod klijenta koji se obratio Arbitražnom veću.

Ukoliko klijent nije zadovoljan odlukom može se žaliti nacionalnom akreditacionom telu.