Your shopping cart is empty.

PRAVILA CERTIFIKACIJE SISTEMA MENADŽMENTA

EVROCERT je certifikaciono telo  koje pruža usluge certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao i certifikacijom sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Na osnovu rezultata ocenjivanja donosi odluku o certifikaciji, odnosno izdaje nacionalne certifikate o usaglašenosti sistema menadžmenta u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima.

Saradnjom sa Quality Austria omogućeno je klijentima, koji to žele, certifikaciju sistema menadžmenta i izdavanje certifikata Quality Austria i IQNeta.

EVROCERT je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije za poslove certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću hrane, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Rešenje o akreditaciji, sa navedenim oblastima za koje je akreditovan se nalaze na WEB site-u Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs).

Prilikom sprovođenja postupka certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT primenjuje zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 kojim su definisane obaveze certifikacionih tela za sisteme menadžmenta.

Alt

Proces certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT obavlja nepristrasno. Svo osoblje EVROCERT-a (stalno zaposleno i spoljno osoblje) je svesno potrebe za nepristrasnošću. Da bi obezbedio potpunu nepristrasnost, EVROCERT  je izvršio analizu mogućih pretnji za nepristrasnost i propisao pravila za postupanje sa postojećim i potencijalnim rizicima koji mogu da ugroze nepristrasnost. Radi kontrolisanja primene pravila koja se odnose na nepristrasnost, EVROCERT je formirao Komisiju za obezbeđenje nepristrasnosti, koju čine predstavnici zainteresovanih strana.

Da bi dodeljivao certifikaciju koja uliva poverenje zainteresovanih strana, EVROCERT koristi kompetentno osoblje, koje čine stalno zaposleno i spoljno osoblje. Za održavanje i stalno poboljšavanje kompetentnosti, osoblje EVROCERTa se obučava i nad njim se obavlja monitoring.

Alt

Klijent, a ne EVROCERT, je odgovoran za usaglašenost sa zahtevima certifikacije. Ova obaveza se klijentu jasno saopštava Ugovorom o certifikaciji sistema menadžmenta.

EVROCERT je odgovoran da oceni dovoljno  objektivnih dokaza na kojima treba da zasnuje odluku o certifikaciji. Na osnovu zaključaka audita, ovlašćena osoba / komisija  donosi odluku o dodeljivanju certifikacije, ukoliko ima dovoljno dokaza o usaglašenosti, ili o nedodeljivanju certifikacije ukoliko su utvrđene neusaglašenosti, u skladu sa Kriterijumima za certifikaciju sistema menadžmenta.

EVROCERT garantuje da stoji podjednako na usluzi svim klijentima bez obzira na veličinu, vrstu delatnosti i geografskom području na kojem se nalazi .

Da bi imalo privilegovan pristup informacijama koje su mu potrebne za adekvatno ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima za certifikaciju, EVROCERT sve informacije o klijentu tretira kao poverljive. EVROCERT se Ugovorom sa klijentom obavezuje da će svu dokumentaciju i informacije do kojih dođe u toku certifikacije tretirati kao poverljive i da neće dozvoliti da oni dođu u ruke trećih lica. Ovo važi i za period posle okončanja ugovornog odnosa. Vreme čuvanja i način uništavanja dokumenata klijenta je propisano dokumentima sistema menadžmenta EVROCERT-a.

Iz obaveze čuvanja tajne se izuzima dokumentacija koju koristi Arbitražno veće u slučaju spora, kao i dokumentacija koja se daje na uvid članovima akreditacionog  tela, o čemu će klijent biti pismeno izvešten.

EVROCERT je opredeljen da sve prigovore i žalbe od klijenata i drugih zainteresovanih strana prouči i, ukoliko utvrdi da su oni opravdani, preduzme mere kako bi se eventualne neusaglašenosti otklonile. Da bi zainteresovane strane stekle  poverenje da će EVROCERT sa prigovorima/žalbama pristupiti na odgovarajući način i da će uložiti potreban trud radi rešavanja prigovora/žalbi, direktor EVROCERTa je definisao Politiku rešavanja prigovora/žalbi, koja je javno dostupna na WEB site-u EVROCERTa.

EVROCERT obavlja certifikaciju sistema menadžmenta uzimajući u obzir rizike povezane sa obavljanjem kompetentne, konzistentne i nepristrasne certifikacije. Da bi obezbedio pristup zasnovan na riziku, EVROCERT  je izvršio identifikaciju, analizu i vrednovanje rizika, definisao aktivnosti za postupanje sa rizicima, kao i aktivnosti za praćenje i dokumentovanje rizika u procesu pružanja usluge certifikacije.

Ocenjivanje sistema menadžmenta se obavlja na osnovu utvrđenih i dokumentovanih kriterijuma ( zahtevi primenjenih standarda, zahtevi zakona i propisa i sopstvena dokumentacije organizacije). Neispunjavanje tih zahteva od strane organizacije, ocenjuje se kao neusaglašenost.

Neusaglašenosti koje se mogu identifikovati tokom ocenjivanja se kategorišu u dve grupe: VELIKE i MALE. 

Kao velike neusaglašenosti se tretiraju one koje su utvrđene kada neki zahtev primenjenog standarda za sistem menadžmenta ili zahtev zakona i propisa relevantnog za organizaciju nije ispunjen ili je delimično ispunjen, aktivnosti se ne sprovode u skladu sa  dokumentovanim postupcima sistema menadžmenta ili organizacija ne poseduje potrebne resurse za realizaciju proizvoda.

Kao male neusaglašenosti se tretiraju one koje su utvrđene i koje se pojavljuju  u pojedinačnim slučajevima, a odnose se na neprimenjivanje nekog dokumentovanog postupka ili zahteva standarda.

Prava i obaveze klijenata su definisane Ugovorom o certifikaciji sistema menadžmenta i ovim uputstvom.

Klijent je u obavezi da:

 

U toku važenja certifikacije klijent je obavezan da:

EVROCERT se obavezuje:

POSTUPAK CERTIFIKACIJE SISTEMA MENADŽMENTA

Klijent se može prijaviti telefonom, doći lično ili se obratiti dopisom kojim izražava svoju nameru o certifikaciji sistema menadžmenta. Od klijenta će se zahtevati da popuni odgovarajuću Prijavu u kojoj navodi obim certifikacije za koju je zainteresovan, standard prema čijim zahtevima želi certifikaciju i daje osnovne informacije o organizaciji.

AKTIVNOSTI NAKON DODELE CERTIFIKATA

Proširenje obima certifikacije može da se obavi kada to klijent želi, na osnovu pismenog zahteva klijenta, a u skladu sa Procedurom za izmenu u zahtevima za certifikaciju. Na osnovu zahteva, EVROCERT će utvrditi da li da se audit obavi odmah ili u toku redovnih nadzornih aktivnosti. Pri proširenju certifikacije klijentu se izdaje novi Certifikat, koji se odnosi na prošireni predmet i područje primene sistema menadžmenta.

Smanjenje obima certifikacije  može da se obavi na osnovu pismenog zahteva klijenta, u skladu sa Procedurom za izmenu u zahtevima za certifikaciju ili ukoliko klijent ima problema da ispuni zahteve standarda po kojem je obavljena certifikacija na delovima koji ne ispunjavaju zahteve odgovarajućeg standarda, a u skladu sa Procedurom za dodeljivanje. održavanje, proširenje, redukciju, suspenziju i oduzimanje certifikacije (2.08). Na osnovu zahteva, EVROCERT će utvrditi potrebu za sprovođenjem audita na licu mesta. Pri smanjenju certifikacije klijentu se izdaje novi Certifikat.

U slučaju da klijent ne postupa po pravilima certifikacije EVROCERT može preduzeti jednu od sledećih mera:

SUSPENZIJA certifikacije može da se izvrši u sledećim slučajevima:

  • prvi u periodu od godinu dana nakon referentnog datuma,
  • drugi u periodu od dve godine od referentnog datuma (± 90 dana)

U slučaju da se pojave uslovi za suspenziju, direktor EVROCERTa donosi odluku o suspenziji . Odluka o suspenziji je vremenski ograničena na maksimalno 6 meseci. Obaveštenje se dostavlja klijentu.

Klijent na osnovu obaveštenja o suspenziji certifikacije realizuje korektivne mere radi otklanjanja uzroka neusaglašenosti koje su uzrokovale suspenziju certifikacije, o čemu izveštava EVROCERT i dostavlja dokaze.

Verifikacija sprovedenih korektivnih mera se, po pravilu, vrši kod klijenta, na kompletnom dodatnom auditu.

POVLAČENJE certifikacije vrši se  u sledećim slučajevima:

Prilikom povlačenja certifikacije, vlasnik certifikacije se obavezuje da više ne koristi znak certifikacije EVROCERTa i da garantuje da dokumentacija koja stoji u vezi sa tim neće biti korišćena. Vlasnik certifikacije se obavezuje da EVROCERTu vrati certifikat u roku od 15 dana od dana donošenja odluke od strane direktora EVROCERTa.

Klijent ima pravo da uloži žalbu ukoliko smatra da se proces certifikacije, uključujući i odluke o certifikaciji nije odvijao u skladu sa pravilima certifikacije i standardima kojim se utvrđuju zahtevi za certifikaciju sistema menadžmenta. EVROCERT će svaku žalbu analizirati i doneće odgovarajuće odluke u vezi sa predlogom rešenja žalbe, o kojima će tražiti mišljenje klijenta koji je podneo žalbu.

Zainteresovane strane imaju pravo da ulože prigovor na certifikovanog klijenta ili na proizvod / uslugu certifikovanog klijenta.  EVROCERT će svaki prigovor analizirati i doneće odgovarajuće odluke u vezi sa predlogom rešenja prigovora, o kojima će tražiti mišljenje podnosioca prigovora i klijenta na koga se prigovor odnosi.

Arbitražno veće je najviši organ za donošenje odluka koje klijent može da zahteva u slučaju razlike u mišljenjima koje se odnose na proces certifikacije sistema menadžmenta, kao i razlike u mišljenjima u pogledu dodeljivanja ili oduzimanja certifikacije.

Arbitražno veće ima jednog stalnog člana (predsednika) i po jednog predstavnika EVROCERTa i stranke koja se žali. Predstavnik EVROCERTa ne sme da bude onaj koji je učestvovao u ocenjivanju sistema menadžmenta kod klijenta koji se obratio Arbitražnom veću.

Ukoliko klijent nije zadovoljan odlukom može se žaliti nacionalnom akreditacionom telu.