Your shopping cart is empty.
Alt

EVROCERT je certifikaciono telo koje pruža usluge ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost prehrambenih proizvoda) i na osnovu rezultata ocenjivanja donosi odluku o sertifikaciji, odnosno izdaje nacionalne sertifikate o usaglašenosti.

Saradnjom sa Quality Austria omogućeno je klijentima, koji to žele, preko IQNet-a priznavanje sertifikata na međunarodnom nivou.

 

AKREDITACIJA

EVROCERT je akreditovan prema SRPS ISO/IEC 17021-1 i SRPS ISO/TS 22003 za poslove obavljanja auditiranja i certifikacije sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001 i SRPS EN ISO 22000.


 

Organizacija

EVROCERT, Certifikacija i nadzor - društvo sa ograničenom odgovornošću je registrovano aprila 1998. godine u Beogradu.
Osnivač EVROCERTa je:

 


Evrocert je registrovan kod Agencije za Privredne Registre, Beograd od jula 2005. godine, rešenje broj BD. 53019/2005, PIB 100157255, matični broj 17194305.

Predstavnici osnivača formiraju Skupštinu, koja imenuje direktora.

Radom EVROCERTA rukovodi direktor, a u njegovom odsustvu jedan od poverenika. Svi procesi koji se obavljaju u EVROCERTU podeljeni su na odeljenja: auditiranja, kvaliteta i sekretarijata, kojim rukovode poverenici.

Odeljenje auditiranja čine stalno zaposleni auditori, honorarni auditori i tehnički eksperti, kao spoljni saradnici.

Auditori

Za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta EVROCERT je organizovan na način koji pruža poverenje zainteresovanim stranama u sertifikate koje izdaje.


 

Međunarodna saradnja

EVROCERT sarađuje sa Austrijskim sertifikacionim telom (QualityAustria - QA). Značajan broj auditora EVROCERTA su istovremeno i auditori QA i za klijente, koji to žele, obavljaju audite u ime QA.
QA je članica IQNet-a, tako da organizacije u kojima se obavlja sertifikacija u ime QA stiču pravo da dobiju i sertifikat IQNet (Međunarodna mreža sertifikacionih tela). IQNet sertifikat je poznat širom sveta kao sinonim za kvalitet.

MISIJA I VIZIJA